Profil společnosti | Historie | Návrhy a realizace | Provozní řád | Kidware


Provozní řád dětských koutků Time Out v nákupních centrech

1. Všeobecná ustanovení

 •  Dětský koutek (dále jen “DK”) se řídí níže uvedeným Provozním řádem. Rodiče, jakož i všechny osoby, které se v DK pohybují, jsou povinni řídit se Provozním řádem DK!
 • Každá osoba, která vstupuje do prostor DK, je povinna seznámit se s požárními předpisy, jakož i dalšími předpisy týkajícími se bezpečnosti v DK a tyto předpisy či pravidla důsledně dodržovat.
 • Do DK je přísně zakázáno vnášet věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí umístěných v DK a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod.  a nevhodné hračky.
 • Doprovod dítěte nesmí během jeho pobytu v DK opustit pasáž obchodního centra / nákupního centra (dále jen OC/NC)!

 

2. Provozní doba DK

 • Dětský koutek (dále jen “DK”) je otevřen každý den v týdnu  - v rámci otevírací doby OC/NC (OC / NC má právo změnit tuto dobu bez předchozího upozornění).
 • Pokud si doprovod své dítě nevyzvedne do konce provozní doby DK, i v tomto výjimečném případě se o dítě postaráme a současně se snažíme doprovod vyrozumět všemi dostupnými prostředky. Po uplynutí 45 minut od zavírací doby DK informujeme Policii ČR, v individuálních případech příslušné sociální orgány. Po konci provozní doby DK bude každá započatá hodina hlídání dítěte účtována částkou 200,- Kč.

 

3. Věk dítěte v DK

 • Dětský koutek je určen pro děti od 3 let. Děti mladší přijímáme pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let, která dohlíží na bezpečnost dítěte ve všech prostorách DK a zároveň zajišťuje jeho ohleduplné chování k ostatním návštěvníkům DK.

 

4. Příjem dítěte do DK

 • Vaše první návštěva DK: Při Vaší první návštěvě nahlaste prosím v recepci DK do vstupního registračního formuláře následující údaje: jméno, příjmení, datum narození (na vyžádání pracovníka recepce DK předložte prosím i doklad o datu narození dítěte) a adresu přijímaného dítěte, informace o jeho případných zdravotních omezeních (tzn. vrozené i dlouhodobé nemoci, zejména pak epilepsii a cukrovku, alergie apod.), stejně tak i eventuální omezení v souvislosti s konzumací potravin/nápojů. Dále pak prosím uveďte telefonické spojení, na němž budete během pobytu dítěte v DK k zastižení. Výše zmíněné údaje jsou po Vás vyžadovány v souvislosti se snahou zajistit pro dítě maximální bezpečnost i v případě jakékoliv nestandardní a nepředvídatelné situace. Díky uložení těchto údajů v naší databázi se zároveň časově minimalizují nutné administrativní záležitosti spojené se vstupem dítěte do DK při Vaší další návštěvě.
 •  Vaše druhá a další návštěva DK: Pokud je již dítě v příslušném DK jednou zaregistrováno, není nutné při jeho další návštěvě DK vstupní formulář znovu vyplňovat. Obsluhujícímu personálu recepce stačí pouze    nahlásit jméno Vašeho dítěte a personál si jej již dle předchozího záznamu v databázi dohledá. Dojde-li však ke změně údajů uvedených v původním formuláři, je vždy nutné takové údaje (v zájmu Vašeho dítěte) aktualizovat  - zejména pak změny týkající se zdravotního stavu dítěte!
 •   Při každé Vaší návštěvě je nutné uvést v recepci DK jméno dítěte předávaného do DK spolu se jménem doprovázející osoby (popř. jménem osoby, která bude dítě vyzvedávat - pokud je odlišná od osoby, která dítě do DK přivedla) a číslem vybrané/přidělené skříňky. V případě, že má dítě vyzvednout jiná osoba, než která jej do DK přivedla, je nezbytné uvést při vlastním příjmu dítěte i jméno této konkrétní osoby a podepsat „Souhlas s vyzvednutím dítěte jinou zletilou osobou“. Při vyzvedávání dítěte se pak dotyčná osoba musí prokázat na recepci DK svým průkazem totožnosti. Před vlastním vstupem do prostor herny DK dítě prosím zujte a vysvlékněte z oblečení dle Vašeho uvážení. Oděv a boty pak uzamkněte do vybrané (popř. přidělené) skříňky a klíček si ponechte (za věci odložené mimo skříňku neručíme). V souvislosti s jasnou identifikací našich malých návštěvníků v prostoru DK je nutné každému dítěti obléci vestičku s číslem (vestička se nachází uvnitř skříňky a vedle identifikace slouží i jako ochrana dětského oděvu). V případě pobytu dítěte v DK s “doprovodem” je oblečení vestičky na zvážení doprovázející osoby.
 • Případné vouchery a slevy na pobyt dítěte v DK je nutné uplatnit již v rámci příjmu dítěte do DK (počítačový systém nám bohužel neumožňuje jejich akceptaci později - tj. v okamžiku úhrady za pobyt dítěte při jeho vyzvedávání z DK)!
 • Příjem dětí do DK je ukončen 30 minut před zavírací dobou DK! V případě naplnění maximální kapacity již není možné v daný okamžik další děti do DK přijímat.
 • V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  zejména však v zájmu Vašeho dítěte i všech ostatních malých návštěvníků, není možné do DK přijímat děti s infekčními nemocemi a stejně tak s příznaky akutních onemocnění (tj. teplotou, rýmou, kašlem, vyrážkou apod).
 • V případě zdravotního postižení dítěte je jeho přijetí do DK pouze na zvážení přítomného obsluhujícího personálu, neboť o výsledném přijetí” či nepřijetí” rozhoduje s přihlédnutím nejen k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte, ale zároveň i k situaci v DK v daný okamžik.

 

5. Vyzvedávání dítěte z DK

 • Při vyzvedávání dítěte se prokáže jeho doprovod v recepci DK příslušným klíčkem od skříňky, popř. na vyžádání pracovníka recepce DK i svým průkazem totožnosti. Dítě bude předáno osobě, jenž dítě do DK přivedla. V případě, že má dítě vyzvednout jiná osoba, než která jej do DK přivedla, je nezbytné uvést jméno této konkrétní osoby již při samotném příjmu dítěte do DK a podepsat „Souhlas s vyzvednutím dítěte jinou zletilou osobou“. Dotyčná osoba se pak musí při vlastním vyzvednutí dítěte prokázat na recepci DK svým průkazem totožnosti. Při vyzvedávání dítěte z DK každý doprovod svým podpisem na výstupním formuláři stvrzuje, že dítě přebírá ve stejném pořádku, v jakém jej do DK předával (tj. bez známek jakékoliv zdravotní újmy, zranění či nemoci) i pravdivost všech jím uváděných údajů na formuláři.
 •  Každé dítě musí být do DK předáváno a stejně tak i vyzvedáváno pouze osobou, které dosáhla věku 18ti let!
 •  V případě ztráty klíčku od skříňky bude (v souvislosti s úhradou vzniklých nákladů) k ceně pobytu dítěte v DK připočtena dále částka 150,- Kč, v případě ztráty vestičky pak 250,- Kč.
 •  Délku pobytu dítěte v DK měří počítač! Kontrolujte si proto prosím pečlivě dobu pobytu dítěte v DK ve vztahu k času jeho příchodu do DK! Berte prosím v úvahu i eventuální zdržení u  odbavování dítěte při jeho odchodu z DK v případě většího počtu zákazníků. Po překročení každého časového úseku dochází k automatickému prodloužení doby pobytu dítěte v DK (včetně příslušného cenového navýšení), jenž bohužel nemůže pracovník DK ovlivnit!

 

6. Zajištění bezpečnosti (úraz, evakuace) a hygieny v prostoru dětského koutku

 • Všichni zaměstnanci dětského koutu absolvovali školení ve výchově a vzdělávání dětí (popř. obdobného zaměření), mají zkušenosti v práci s dětmi a smysl pro zodpovědnost. Personál je současně každoročně pravidelně proškolován provozovatelem, obchodním centrem v oblasti poskytnutí první pomoci, PO, BOZP.
 • Celý prostor DK a jeho vybavení splňuje hygienická kritéria podle stanovených hygienických norem ČR pro zařízení tohoto typu. Vybavení DK je pravidelně hygienicky ošetřováno, v případě potřeby i v průběhu dne.
 • Personál pomáhá dětem při návštěvě toalet a vždy provádí dohled při následné hygieně. Pokud dítě používá plenky, musí doprovod dítěte ponechat pro případ potřeby náhradní plenky u obsluhujícího personálu. Personál ošetřuje děti při jejich znečištění (v případě potřeby dojde k osprchování, převlečení do náhradního oblečení apod.). K dispozici jsou papírové kapesníky a poskytnutí náhradního oblečení. Za poskytnutí náhradního ošacení bude požadována finanční částka ve formě vratné kauce ve výši 300,- Kč. Vrácení této kauce je podmíněno odevzdáním zapůjčeného náhradního oblečení zpět do DK v termínu do 30 dnů ode dne jeho poskytnutí. V případě nedodržení termínu 30 dnů je již předmětná kauce nevratná.
 • V případě úrazu zajistí základní první pomoc personál dětského koutku, který je v této oblasti pravidelně proškolován. Okamžitě jsou informováni rodiče dítěte a přivolána záchranná služba. O každém úrazu je proveden zápis. DK je vybaven lékárničkou, která je vždy řádně doplňována a kontrolována. Na případný úraz dítěte, či majetkové škody neúmyslně způsobené se vztahuje smluvní pojištění za škodu, které má uzavřené provozovatel dětského koutku.
 • V každém DK je zajištěna dodávka kohoutkové pitné vody splňující hygienické požadavky dle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb a Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
 • Odpady jsou v DK likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Použité jednorázové pleny jsou samostaně oddělené od ostatního odpadu.
 • Personál DK je oprávněn vyloučit z DK dí, které je nezvladatelné (odmítá poslouchat jeho pokyny, ohrožuje jiné děti či jim ubližuje apod.). Oznámí tuto skutečnost doprovodu dítěte (na telefonní číslo udané při příjmu dítěte) a požádá jej o vyzvednutí dítěte z DK. U dítěte, u kterého došlo opakovaně k vyloučení z DK pro nezvladatelné chování, může být přijato opatření, že mu nebude v budoucnu do DK vstup umožněn.
 • V případě mimořádné události v OC a vyhlášení evakuace osob z OC je pověřen zajištěním bezpečné evakuace dětí z DK personál dětského koutku, který je v této činnosti pravidelně proškolován. Děti jsou personálem odvedeny na OC /NC předem určené shromaždiště, kde si je rodiče mohou vyzvednout.

 

7. Ochrana osobních údajů v DK

 • Veškerá Vámi poskytnutá osobní data a kontaktní údaje slouží výhradně pro evidenční a marketingové účely společnosti Time Out Plus spol. s r.o. a jejich zpracování probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutím těchto údajů zároveň udělujete společnosti Time Out Plus spol. s r.o. souhlas s jejich zpracováním.

       

8. Závěrečná ustanovení

 • Každé dítě musí být vyzvednuto svým doprovodem/rodičem z prostoru DK v místě k tomu určeném, tj. přes vstupní/výstupní branku u recepce DK!
 • Z každého jiného místa DK je vyzvedávání dítěte striktně zakázáno!
 • Před vlastním opuštěním DK je návštěvník povinen vrátit zapůjčenou vestičku a klíč od vybrané/přidělené skříňky.
 • Návštěvník DK je povinen uposlechnout pokynů pracovníků DK, v opačném případě může být personálem z prostor DK vykázán.
 • Odnášení hraček a veškerého vybavení z prostor DK je zakázáno.
 • V průběhu pobytu dítěte v DK mohou být pořízeny dokumentární záběry, které mohou být použity pro potřeby společnosti Time Out.
 • V prostorech DK platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm!
 • Do prostoru DK není dovoleno nosit vlastní jídlo a pití.
 • Doprovod  dítěte souhlasí s tím, aby jeho dítěti byla poskytnuta nezbytná lékařská péče, v nutném případě ošetření v nemocnici.
 • Doprovod dítěte souhlasí s tím, že neopustí areál OC /NC, zatímco jeho dítě bude umístěno v DK v OC / NC.
 • Každý návštěvník DK souhlasí  - a svým vstupem do DK se dobrovolně zavazuje - k dodržování všech ustanovení tohoto Provozního řádu!